Dreamer

Odpovědi na divácké otázky / Answers to audience questions (EN)

22.3.2019 na koncertě JAN BUDAŘ A PIÁNO v Divadle Bolka Polívky v Brně mi diváci položili mimo jiné i tyto otázky. March 22, 2019 at the concert of Jan Budar and Piano at the Bolek Polívka's Theater in Brno, the audience asked me among other things these questions.

Plánujete zfilmovat Prince Mamánka?
  • Ano! 
Co je vaše múza? 
  • Můza může být všechno - les, slunce, žena, muž, smutek, stěstí. Takže: moje můza je život sám, to je asi nejpřesnější. 
Kým jste se inspiroval při psaní knihy Princ Mamánek? 
  • Čerpal jsem i z mých zkušeností dospívání v muže, ale já mamánek nejsem. Odešel jsem z domu, když mi bylo devatenáct. Kromě různé inspirace, která příběh formovala si taky sami hrdinové říkali, co chtějí zažít. Princ Ludvík byl dost nosný pro komické i dramatické situace. 
Jak vzpomínáte na vílu v pohádce “O pokladech”?
  • Hezky. Točili jsme v krásných lesích, jeskyních i v Kutné Hoře. Byl to příjemný jarní čas.  
Ahoj Honzo, co byl pro tebe největší zážitek v životě? Děkuji za odpověď, Draha. 
  • Těch bylo! Největší zážitek v životě je pro mě zcela jistě život sám. 
Jak je pro vás krásné prožít den? Radka
  • V radosti, lásce, v pocitu spokojenosti, s lidmi, kteří mě inspirují a baví. 
Byl jste taky mamánek? 
  • Jak jstem již říkal, není to můj případ. 
Už vás někdy vypískali? 
  •  Ne, ale rozhodně jsem zahrál pár koncertů, kde mě moc neposlouchali. Teď už tam, kde mě neposlouchají nejezdím, anebo tam jedu, ale jsem hodně dobře zaplacený. :) 
Mlíko? 
  • To je asi narážka na můj dotaz ohledně prsou. Myslím, že to nebude ten důvod. :) 
...
Are you planning to film Prince Mamma's boy?
Yes!
What is your muse?
It can be everything - forest, sun, woman, man, sadness, happiness. So: my muse is life itself, it's the most accurate.
What has inspired you when were writing The Prince Mamma's Boy?
I was drawing on my experience of becoming a man, but I'm not a mamma's boy. I left home when I was nineteen.
In addition to the various inspirations that have formed the story, the heroes themselves were saying
what'd they like to experience. Prince Louis was strong enough for both - comic and dramatic situations.
How do you remember playing fairy in the "About Treasures" fairy tale?
It was great! We were shooting in beautiful forests, caves and in Kutná Hora. It was a nice spring time.
Hi Honza, what was your greatest life experience? Thank you for your response. Draha.
Well...! The greatest experience of my lfe is life itself for sure.
How beautiful it is for you to spend your day? Radka
With joy, love, satisfaction, with people who inspire me and I am enjoying their company.
Were you also a mamma's boy?
As I already said, it's not my case.
Have the audiance ever booed you?
No, but I definitely played a few gigs where they didn't listen to me very much.
I'm not playing such gigs anymore. If I do, I get paid really good. :)
Milk?
This is probably an allusion to my breast question. I don't think this will be the reason. :)

Zpět na Dreamer